فرم استعلام بیمه نامه آتش سوزی

  • مشخصات

  • مشخصات محل مورد بیمه

  • ردیفشرح موارد بیمه به تفکیکسرمایه مورد بیمه ( ریال ) 
    توجه: طبق ماده قانون بیمه : در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی آن بیمه شده باشد، بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.