فرم بیمه آتش سوزی جامع منازل مسکونی ( طرح زرین )

 • مشخصات بیمه گذار

 • مشخصات مورد بیمه

 • ردیفشرح کلی اموال مورد بیمهسرمایه پایه ( ریال )
  1ساختمان مسکونی با زیربنای ذکر شده به انضمام پارکینگ، انباری، تاسیسات، مشاعات و مشترکات به نسبت سهم بیمه گذار با ارزش:500,000,000
  2اثاثیه و لوازم منزل بدون پوشش سرقت با شکست حرز جمعا به ارزش :250,000,000
  3اثاثیه و لوازم فقط با پوشش خطر سرقت با شکست حرز جمعاً به ارزش:40,000,000
  4مسئولیت مالی بیمه گذار در مقابل همسایگان ناشی از وقوع آتش سوزی و انفجار و ترکیدگی لوله آب در محل مورد بیمه:40,000,000
  5غرامت فوت و نقص عضو بیمه گذار، همسر و فرزندان وی ناشی از وقوع خطر آتش سوزی طبق شرایط خصوصی بیمه نامه:40,000,000
  6هزینه اجاره و اسکان موقت طبق شرایط خصوصی بیمه نامه:20,000,000
  7آسیب های وارده به مورد بیمه، ناشی از خطر ترکیدگی لوله های آب و فاضلاب همسایگان همجوار:10,000,000
  8هزینه پاکسازی ضایعات ناشی از خطرات مورد تعهد بیمه نامه:10,000,000
  9خسارت وارده به اتومبیل شخصی بیمه گذار مستقر در پارکینگ مورد بیمه ناشی از وقوع خطرات آتش سوزی، زلزله و سیل:10,000,000
  جمع سرمایه920,000,000
  حق بیمه ( با احتساب عوارض و مالیات )550,000